พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชให้กับ “ม.จ.จุลเจิม-เฉลิมศึก” ขึ้นยศเป็น พลเอก